KASUTUSTINGIMUSED

Pearlstory OÜ registrikood 12680282 , aadress Kasteheina 29, Kiili vald, Harjumaa, tel. +3725091112 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab pearlstory.eu poe keskkonnas tellimuse (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesolevaga pearlstory.eu kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).1. E-pood

1.1. pearlstory.eu on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2. pearlstory.eu on Teenuse osutajale kuuluv domeen ja kaubamärk.2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse pearlstory.eu teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.

2.4. pearlstory.eu pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. pearlstory.eu poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laos või programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab pearlstory.eu töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. pearlstory.eu poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink või arve).

3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud pearlstory.eu poes tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.4. Hinnad

4.1. Kõik pearlstory.eu poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta pearlstory.eu poes kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada kahel (2) erineval viisil, hinnad on toodud veebipoe lehel "kätte toimetamine":

5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud Omniva pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 30 EUR. Kui tellimuse summa on alla 30 EUR, siis tasub Teenuse kasutaja;

5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires kulleriga. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub kulleri kulud Teenuse kasutaja.

5.2. Toodete kohaletoimetamise aeg on toodud poe lehel toimetamisviiside sektsioonis.6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult, 24h jooksul, Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil katrin@pearlstory.eu . E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.7. Tagastusõigus

7.1. pearlstory.eu poest ostetud toodetele kehtib kolmekümne (30) kalendripäevane tagastusõigus.

7.1.2. Tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita ei aktsepteeri Teenuse osutaja kauba tagasi saatmist.

7.1.3. Tagasi saadetud tooted peavad olema: avamata (avamata pakend), kandmata ja originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks toode tagastatakse.

7.1.4. Toodete tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.7.1.5. Tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi tasutud summa hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine pearlstory.eu poes tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.

8.5. Isikuandmeid töötleb Pearlstory OÜ registrikood 12680282 , aadress Kasteheina 29, Kiili vald, Harjumaa, tel. +3725091112

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama pearlstory.eu teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest pearlstory.eu teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.10. Garantii

10.1. Teenuse osutaja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest.

10.2. Toote lepingutingimustele mittevastavusest on Teenuse kasutaja kohustatud Teenuse osutajat viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates nende kasutusele võtmisest.

10.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.

10.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Teenuse kasutaja süül.

10.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale toote, toote originaalpakendi ja tellimuse numbri.

10.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui:

10.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi;

10.6.2. nõue esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates toote kasutusele võtmisest;

10.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada;

10.6.4. nõudele ei lisata toodet, toodete originaalpakendit ja tellimuse numbrit.

10.7. Tootele annab müügigarantii Pearlstory OÜ registrikood 12680282 , aadress Kasteheina 29, Kiili vald, Harjumaa, tel. +3725091112.

10.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda Pearlstory OÜ töötaja poole saates meili e-posti aadressile katrin@pearlstory.eu

10.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest tulenevad õigused.11. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamine on knnituseks, et Teenuse kasutaja kinnitab on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.13. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.

13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.