TURVALINE OSTUKOHT

1. Tagastusõigus

1.1.  pearlstory.eu poest ostetud toodetele kehtib kolmekümne (30) kalendripäevane tagastusõigus.

1.2. Tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita ei aktsepteeri Teenuse osutaja kauba tagasi saatmist.

1.3. Tagasi saadetud tooted peavad olema: avamata (avamata pakend), kandmata ja originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks toode tagastatakse.

1.4. Toodete tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.

1.5. Tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi tasutud summa hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.2. Isikuandmed ja nende kasutamine

2.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

2.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine pearlstory.eu poes tellimuse registreerimisel.

2.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.

2.5. Isikuandmeid töötleb Pearlstory OÜ registrikood 12680282 , aadress Kasteheina 29, Kiili vald, Harjumaa, tel. +3725091112

2.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

2.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

2.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

2.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

2.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

2.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.3. Vastutus

3.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama pearlstory.eu teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

3.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

3.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest pearlstory.eu teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.4. Garantii

4.1. Teenuse osutaja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest.

4.2. Toote lepingutingimustele mittevastavusest on Teenuse kasutaja kohustatud Teenuse osutajat viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates nende kasutusele võtmisest.

4.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.

4.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Teenuse kasutaja süül.

4.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale toote, toote originaalpakendi ja tellimuse numbri.

4.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui:

4.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi;

10.6.2. nõue esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates toote kasutusele võtmisest;

4.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada;

4.6.4. nõudele ei lisata toodet, toodete originaalpakendit ja tellimuse numbrit.

4.7. Tootele annab müügigarantii Pearlstory OÜ registrikood 12680282 , aadress Kasteheina 29, Kiili vald, Harjumaa, tel. +3725091112.

4.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda Pearlstory OÜ töötaja poole saates meili e-posti aadressile katrin@pearlstory.eu

4.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest tulenevad õigused.